امیر دوباره بی‌ حس کننده زده ..زنش خسته شده التماس می‌کنه امیر آبتو بیار